Ez a böngésző elavult. Kérjük, váltson másik böngészőre, hogy teljes mértékben használhassa weboldalunkat.

Adatkezelési tájékoztató álláskeresők részéreAdatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás munkára jelentkezők részére

A Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

Az adatkezelő pontos megnevezése, elérhetőségei:

Adatkezelő megnevezése: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft.

Adakezelő székhelye: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/B

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 13-09-090846

Adatkezelő képviselője: Szalay Gábor, ügyvezető

Adatkezelő központi e-mail címe: info@linde-mh.hu

álláshelyre való jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:
A megüresedő álláshelyek betöltésére a megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása munkaviszony jövőbeli létesítése céljából. Jövőbeli álláshelyek betöltése céljából a célt nem ért jelentkezésekből történő adatbázis építés.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, mely szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Kezelt adatok köre:
Az érintett által az álláshelyre történő jelentkezés során megadott adatok: természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve); lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek (telefonszám, e-mail cím stb.) önéletrajz, az előző, jelenlegi munkahely adatai, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, minden egyéb adat, amelyet az érintett pályázó az önéletrajzában, esetlegesen az önéletrajzához csatolt motivációs levelében szerepeltet.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Az Adatkezelő a toborzás-kiválasztás kapcsán fejvadász cégekkel és munkaerő-közvetítő cégekkel áll szerződéses kapcsolatban

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Konkrét pozícióra való jelentkezés esetén az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb a beérkezéstől számított 90 nap. Nem konkrét munkakörre vonatkozó jelentkezés, valamint az önéletrajz adatbázisban való tároláshoz való hozzájárulás esetén az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb az adatbázisba kerüléstől számított 2 év.

Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az Adatkezelőhöz személyesen, postai úton és elektronikus úton is érkeznek jelentkezések. A megüresedő álláshelyekre az Adatkezelő a profession.hu weboldalon és egyéb álláshirdetés útján keres jelentkezőket, továbbá az Adatkezelőhöz állásra jelentkezők adatbázisából is kereshet meg korábbi jelentkezőket, amennyiben ehhez hozzájárultak. Az Adatkezelőhöz érkezhetnek jelentkezések szerződött fejvadász cégen, munkaerő-közvetítő cégen és munkavállalói ajánláson keresztül is. A beérkezett önéletrajzok alapján a jelöltek telefonos, online vagy személyes meghallgatásokon, interjúkon vesznek részt. Az Adatkezelő által meghatározott bizonyos pozíciók esetén a felvételi eljárás során a jelentkezőknek Assessment Center interjún, illetve egyéb alkalmassági teszt elvégzésében kell részt venniük, mellyel kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatás lentebb található. Az interjút követően, amennyiben a jelentkező megfelel az Adatkezelő számára, úgy az Adatkezelő megteszi a munkaszerződés megkötéséhez szükséges lépéseket, amellyel kapcsolatos adatkezelésről külön tájékoztatást nyújt.

Az Adatkezelőhöz meg nem hirdetett álláshelyre is történhet jelentkezés. Nem meghirdetett álláshelyre való jelentkezés esetén a jelentkező adatainak kezelése azonosan alakul a meghirdetett álláshelyekre való jelentkezés esetére írtakkal.
Az Adatkezelő a meg nem hirdetett pozíciókkal kapcsolatban érkezett pályázati anyagokban („berepülő önéletrajzok”) rögzített személyes adatokból és azoknak a jelentkezőknek a személyes adataiból, akik nem nyertek felvételt a pályázattal érintett álláshelyre – az érintettek hozzájárulása esetén – adatbázist épít, abból a célból, hogy a jövőben megüresedő álláshelyekkel kapcsolatban az érintettet tájékoztatni tudja. Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásáról a jelentkezés során megadott e-mail címen keresztül kér visszajelzést.

Az adatbázisba kerülő adatokat 2 év elteltével semmisíti meg, lévén ennyi idő elteltével már vélhetően nem relevánsak a munkakeresés, illetve munkalehetőség szempontjából az adatok. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül az Adatkezelőhöz intézett írásbeli megkeresésével visszavonhatja, amely esetben azok törlésre kerülnek. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az önéletrajzok kezelését és tárolását a HR osztály végzi, az önéletrajzokhoz csak a HR osztály arra illetékes munkatársai, illetve a kiválasztásban résztvevő személyek jogosultak hozzáférni.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- élhet adathordozhatósághoz való jogával amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik,
- jogorvoslattal élhet.

A kiválasztási folyamat részeként végzett munkaköri alkalmassági tesztekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja:
Munkakör betöltésére való alkalmasság vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Kezelt adatok köre:
érintett neve, általa betölteni kívánt pozíció megjelölése, a munkakör betöltése szempontjából releváns kompetenciákra vonatkozó információk (személyiségre, motivációra és viselkedésre jellemzők stb.), teszt és annak eredménye

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Az Adatkezelő a toborzás-kiválasztási kapcsán munkaerő-közvetítő cégekkel, illetve az interjúk és alkalmassági tesztek lebonyolítására és kiértékelésére külső HR szakértői szolgáltatást nyújtó cégekkel áll szerződéses kapcsolatban

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A konkrét pozícióra való jelentkezéshez tartozó önéletrajzhoz kapcsolódóan a beérkezést követő 90 napig.

Automatizált döntéshozatal ténye:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az Adatkezelő által meghatározott munkakörökre jelentkezőknek a felvételi eljárás során a munkakörök betöltésére való alkalmasság vizsgálata körében Assesment Center interjún, illetve egyéb alkalmassági teszt elvégzésében kell részt venniük, melyek alapján a jelentkezőről riport készül.

Az alkalmassági tesztek/interjúk lefolytatásával és kiértékelésével kapcsolatos feladatokat egy az Adatkezelő által megbízott – megfelelő szakképesítéssel és szakértelemmel rendelkező - külső szolgáltató látja el. A tesztek elvégzésére, illetve az interjú lefolytatására írásban, személyesen vagy videóhívás útján kerül sor.

Az Adatkezelő a tesztek eredményét, az elvégzett teszt kielemzésének részleteit, illetve az adott munkakör betöltéséhez való illeszkedést kapja meg. A tesztek eredményét a HR osztály arra illetékes munkatársai, illetve a kiválasztásban résztvevő személyek ismerhetik meg.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:
- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- kérheti személyes adatainak helyesbítését,
- kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
- tiltakozhat az adatkezelés ellen,
- jogorvoslattal élhet.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti elő az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön mégis szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatban. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, a meghosszabbítás szükségességéről azonban a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet.

Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 (30) 683-5969 és +36 (30) 549-6838