A www.linde-mh.hu weboldal adatkezelési tájékoztatója

Kedves Érdeklődő!

Köszönjük érdeklődését adatkezelési tájékoztatónkkal és weblapunkkal kapcsolatban!

Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezzen személyes adatainak gyűjtéséről és kezeléséről, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. Adatkezelő

A Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (a továbbiakban: Linde Kft.) mint adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán valamint kapcsolatfelvételi formulán keresztül esetleges ajánlatkérés, szerviz- vagy bérletbejelentés vagy karrier ponton keresztüli állásjelentkezés esetén szerződés létrehozásához /teljesítéséhez szükséges adatkezelésen alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjai értelmében az alábbiak szerint. Az Ön által megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból kerülnek kezelésre.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig érvényes.

2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése

2.1 Kapcsolatfelvételi formulák – on-line kérések, szervizbejelentés, bérleti igény bejelentés, online chat felület, nyereményjátékban való részvétel, képmás készítéséhez tett nyilatkozat

Ön a Linde Kft.-nek a weboldalon, illetve az online chat felületen található kapcsolatfelvételi formulák használatával információkat küldhet illetve felveheti a kapcsolatot e-mailen keresztül, továbbá szervizbejelentéssel élhet, ezeken kívül targonca-bérleti igényét bejelentheti, illetve részt vehet nyereményjátékokban, hozzájárulhat képmás készítéshez. A Linde Kft. tárolja és kezeli az Ön nevét, e-mail címét, országát, munkáltatóját vagy az Ön által képviselt szervezetet, lakcímét, telefonszámát, faxszámát, az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet által vásárolt vagy regisztrált termék gyártási számát és egyéb személyes adatát, amelyet a kapcsolatfelvételi formulákban megad annak érdekében, hogy személyesen kapcsolatba lépjen Önnel, illetve ellássa Önt az igényelt információkkal illetve a szervizbejelentést vagy a bérleti igénybejelentést felvegye.

Az Ön által megadott adatokat a fentieken túl az alábbi, az Ön által meghatározott célra kezelhetjük és tárolhatjuk: esetleges hírlevél-feliratkozás, egyéb marketing célú megkereséshez való hozzájárulás, stb. Ez csak abban az esetben történik meg, amennyiben Ön hozzájárult adatai ilyen, a kapcsolatfelvételen és információkérésen túli tárolásához és kezeléséhez a megfelelő checkbox elfogadásával a kapcsolatfelvételi formula alkalmazásakor. Személyes adatát tehát hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük.

Személyes adatát a Linde következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, kapcsolattartásért felelős személyek, pénzügyi- és adatvédelmi munkatársak.

Személyes adatai az alábbiaknak kerülhetnek továbbításra: tárhely szolgáltató

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.2 Karrier

Ön benyújthatja állásjelentkezését a Linde Kft. részére a weboldalon keresztül. A Linde Kft. abból a célból kezeli az Ön személyes adatát ebben az esetben, hogy eldöntse, hogy munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítsen Önnel, illetőleg információkat juttasson el az Ön részére a Linde Kft.-ről vagy egyéb nyitott pozíciókról. Személyes adatainak elküldésével Ön megadja hozzájárulását személyes adatainak tárolásához és értékeléséhez.

Az Ön által megadott következő adatok kezelésére kerül sor: név, születési név, állampolgárság, születési hely és idő, képzettség és azt igazoló okiratok száma, célmunkakör, e-mail cím, telefonszám, (esetleg LInkedIn azonosító, Facebook és Skype azonosító), bármely más a CV-ben Ön által megadott adat.

Az Ön adatait a Linde Kft. következő munkatársai ismerhetik meg: ügyvezető, HR felelős, pénzügyi- és adatvédelemért felelős munkatársak.

Az Ön adatai az alábbi személyeknek, szervezeteknek kerülhetnek továbbításra: üzemorvos szolgáltató, toborzási szolgáltató, bérszámfejtő.

A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.3 Böngészés a www.linde-mh.hu weboldalon – Sütik használata

Weboldalunkon sütiket használunk. A sütinkről minden információt itt talál. Itt módosíthatja a sütik beállításait.

3. Adattovábbítás harmadik személyek részére

Weboldalunkat hivatásos szolgáltató üzemelteti. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó titoktartásra kötelezett. Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint kerülhetnek továbbításra harmadik személyek részére.

4. Visszavonáshoz való jog

Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott célok tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás előtti jogszerűségét.

Ön hozzájárulását a Linde Kft. részére e-mailben vagy postai úton küldött megfelelő üzenetben, illetve esetlegesen a 2. pontban foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását.

5. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adatai tekintetében.

6. Linkek

Internetes jelenlétünk magában foglalja más weboldalak linkjeinek alkalmazását. Azonban azt nem tudjuk biztosítani, illetve nem felelünk azért, hogy a másik weboldal működtetője megfelelő adatkezelési- és adatbiztonsági protokollt alkalmazzon.

Mint szolgáltató, csak a saját weboldalunkon található tartalomért vagyunk felelősek az általános jogi előírások értelmében. Saját tartalmunk megkülönböztethető más, egyéb szolgáltató által nyújtott tartalomtól. Más, harmadik személy szolgáltató által linkeken keresztül nyújtott tartalomért felelősséget nem vállalunk és nem alkalmazzuk azokat, mint saját tartalmat.

Egyedül azon weboldal szolgáltatója, amelyre az adott link mutat, felelős az illegális, helytelen vagy hibás tartalomért és információért, különösen azokért az esetleges károkért, amelyek ezen információk használatából vagy annak elmaradásából adódhatnak.

7. Tájékoztatáshoz való jog

A Linde Kft. tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést (pl. tájékoztatás folyamatban lévő adatkezelésről és annak részleteiről, így pl. céljáról, adatkategóriákról, esetleges címzettekről, tárolás időtartamáról), azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását (pl. személyes adatok pontosságának vitatása esetén, jogellenes adatkezelés esetén, ha a Munkavállaló ellenzi a törlést, és kéri a korlátozott felhasználást), törlését (pl. hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (pl. az adatkezelő ill. harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén így profilalkotás során). Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Linde Kft., amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik.

Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, a Linde Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön személyes adatainak továbbítása esetén tájékoztatást kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogérvényesítés és tiltakozási jog, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 23. §-ában meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint Önt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Linde Kft. -vel, vagy egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.

Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:

• a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;

• ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;

• ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;

• ha megítélése szerint a Linde Kft. vagy az általa alkalmazott adatfeldolgozó a GDPR rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

8. etracker

Weboldalunkon a felhasználási adatok elemzéséhez az etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg) szolgáltatását használjuk. A etracker szolgáltatással készített webanalitika keretein belül eltekintünk az ún. sütik használatától.

Az adatokat az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában (jogos érdek) foglalt törvényi rendelkezések alapján gyűjtjük és kezeljük. A GDPR értelmében (jogos érdek) célunk az online kínálatunk és weboldalunk optimalizálása. Látogatóink magánélete fontos számunkra, ezért az adott személlyel esetlegesen kapcsolatba hozható adatokat, így az IP-címet, a bejelentkezési vagy eszközazonosítókat a lehető leghamarabb anonimizáljuk vagy álnevesítjük. Adatait egyéb módon nem használjuk fel, más adatokkal nem vezetjük össze, illetve harmadik személyek részére nem adjuk tovább.

Az etracker az általa kínált szolgáltatás segítségével generált adatokat a jelen weboldal tulajdonosának megbízása alapján kizárólag Németországban kezeli és tárolja, így azokra a szigorú német és európai adatvédelmi törvények és szabványok az irányadók. E vonatkozásban az etracker szolgáltatását független vizsgálat keretében történt ellenőrzést és tanúsítást követően az ePrivacyseal adatvédelmi minőségi emblémával tüntették ki.

Ön bármikor jogosult az adatainak előzőekben foglaltak szerinti kezelése ellen tiltakozni és az adatoknak az etracker szolgáltatásával történő rögzítéséről itt leiratkozni.

Az etracker szolgáltatásával kapcsolatos további adatvédelmi információk itt találhatók.

9. Kapcsolat

Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket.

• postai cím: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/b.

• e-mail cím: info@linde-mh.hu

• képviselő neve és elérhetősége: Pesthy Péter ügyvezető, elérhetőség: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos utca 18/b.